Pécs, a kultúra városa

ÁLLÁS - PKK IGAZGATÓ

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a
Pécsi Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a
Pécsi Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, versenyképességének növelése, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költségvetésének időarányos betartása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának magas színvonalon történő ellátásáért.
Pályázati feltételek:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20) Korm. rendelet 6/A. § alapján:
    büntetlen      előélet 18.      életévét betöltött cselekvőképesség felsőfokú      közművelődési végzettség és szakképzettség vagy, nem szakirányú egyetemi      végezettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga a      végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény      alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai      gyakorlat, kiemelkedő      közművelődési tevékenység, magyar      állampolgárság, a      pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség      teljesítésének vállalásáról.    

Előnyt jelent:

    költségvetési szervnél szerzett vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
    szakmai      önéletrajz és tudományos-szakmai publikációs jegyzék, három      hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a      Pécsi Kulturális Központ vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely      tartalmazza az intézmény irányítására, gazdaságos és hatékony      működtetésére vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket, a pályázó      nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak      a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; a      végzettséget, szakképzettséget, valamint szakmai gyakorlatot igazoló okiratok      másolatai, ·       nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e,
·       nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkozás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: Előreláthatólag 2017. október 1.
A munkavégzés helye: 7633 Pécs, Veress Endre u. 6.
Illetmény, juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint e törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet az irányadó.


A pályázat benyújtásának határideje:
A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) internetes oldalán való megjelenéstől számított 30 nap (a közzététel: 2017. június 6.)
Az intézmény működéséről tájékoztatást ad Horzsa Gábor a Pécsi Kulturális Központ igazgatója a 72/253-477 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata címére (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Főosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) zárt borítékban „Pályázat a Pécsi Kulturális Központ magasabb vezetői beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti, továbbá három másolati példányban kell benyújtani és elektronikus úton a hari.nora@ph.pecs.hu e-mail címre kell megküldeni.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy az első ülésen dönt a magasabb vezető személyéről. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, Pécsi Hírek, Pécs város honlapja
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán, Hári Nórától (7621 Pécs, Széchenyi tér 1. tel: 72/533-857).
   
   
   
Dr. Páva Zsolt
polgármester


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >