Pécs, a kultúra városa

ÁLLÁS - GAZDASÁGI VEZETŐ

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága (7622 Pécs, Vargha Damján u. 2.) gazdasági vezető (vezető) munkakör betöltésére.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága
(7622 Pécs, Vargha Damján u. 2.)
Gazdasági vezető (vezető)
munkakör betöltésére
   
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkakör betölthetőégének kezdő időpontja:
Előreláthatólag 2018.05.01.
A munkavégzés helye:
Pécs, Vargha Damján u. 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény, - továbbá öt óvodai intézmény - működésével összefüggő, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenység irányítása, szervezése és ellenőrzése, az államháztartási törvényben foglalt vonatkozó feladatok ellátása, ezen belül különös tekintettel: - a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, - a gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, az intézmény éves pénzügyi tervének, éves beszámolójának, havi zárlati kimutatásainak, időszakos pénzforgalmi és mérleg-jelentéseinek elkészítése, a pénzügyi terv és a beszámoló adatai valódiságának biztosítása, - bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítésé.
   
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
   
Pályázati feltételek:
-       az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
-       okleveles könyvvizsgálói, vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy,
-       gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie,
-       szerepelnie kell az Szt.151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
-       rendelkeznie kell felhasználói szintű MS Office (irodai) alkalmazások ismerettel,
-       büntetlen előélet,
-       magyar állampolgárság,
-       cselekvőképesség,
-       vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.
Elvárt kompetenciák:
-       kiváló szintű döntési képesség,
-       kiemelkedő kommunikációs és tárgyalóképesség,
-       szakma iránti elkötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-       részletes önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység ismertetésével,
-       a szakmai végzettséget igazoló okirat másolatai,
-       az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba való felvétel igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély hitelesített másolata,
-       a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat,
-       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
-       a közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidejének elfogadására vonatkozó nyilatkozat,
-       nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
-       nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e,
-       nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyilt, vagy zárt ülés tartását kéri,
-       nyilatkozat arról, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítést nem teszi lehetővé,
-       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje:
   A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelentetést követő 30 nap (A közzététel időpontja 2018.02.26.).
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad Dallosné Kaurek Csilla, az intézmény igazgatója a 72/532-448, 30/576-0133 telefonszámokon.
   
A pályázat benyújtásának helye és módja:
Postai úton, a pályázat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata címére (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Főosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) zárt borítékban, „Pályázat a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága gazdasági vezetői beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti, továbbá egy másolati példányban kell benyújtani, valamint elektronikus úton a burjan.hajnalka@ph.pecs.hu e-mail címre kell megküldeni.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.
A pályázat elbírálásának módja, határideje:
A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a megfelelő pályázatok közül az intézményvezető - a személyes meghallgatásokat követően - tesz javaslatot a nyertes pályázó személyére, javaslatára Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése – a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül - hoz döntést a gazdasági vezető személyéről. A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, Pécsi Hírek, Pécs város honlapja.
   
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályon, Burjánné Borbás Hajnalkától (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., tel.: 72/533-934).
   
   
Pécs, 2018. február 15.
   
                                                                                                                        Dr. Páva Zsolt
                                                                                                                         polgármester
   


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >