Pécs, a kultúra városa

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS


ÁRVERÉSI    F E L H Í V Á S   
   
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján 2020. 03. 01-től 6 + 5 évre bérbeadja
   
a 01455/90 helyrajziszámú 20.225 m2 nagyságú közművesített, közúti kapcsolattal és parkolóval rendelkező ingatlant és az ingatlanon lévő 4557,87 m2 nagyságú üzemcsarnok épületet 34 607 670.- forint/év bérleti díj + ÁFA induló licitáron.

A részvétel feltétele az induló nettó éves bérletidíj 10%-ának ajánlati biztosíték jogcímén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00336255-00000330 számú költségvetési elszámolási számlájára történő átutalása, mely összeg a nyertes részére a bérleti díjba beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az ő érdekkörében felmerülő okra hivatkozással az ajánlattól eláll.
   
A bérlő a bérleti díjon felül a bérbeadás érdekében és során felmerülő költségeket, vállalni köteles. Az ingatlan a liciten résztvevők között a legmagasabb bérleti díjat ajánló személy részére kerül bérbeadásra.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az árverési felhívását - a már megfizetett ajánlati biztosíték visszautalásával egyidejűleg - a liciteljárás lefolytatására meghirdetett időpontig indokolás nélkül visszavonja.
Az árverésen történő részvétel feltételei:
Az árverésen megjelent természetes személynek személyazonosságát, jogi személynek pedig létezését hitelt érdemlő módon kell igazolnia. Az árverésen személyesen, vagy meghatalmazással lehet részt venni. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratot kell bemutatni. A képviseleti és aláírási jogosultságot ügyvéd által ellenjegyzett vagy közhitelesített aláírás-mintával vagy címpéldánnyal kell igazolni.
   
Részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében kérhető. Információ a 72/534-003, telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen is kérhető.
   
A liciteljárás helye és ideje: Pécs, Széchenyi tér 1. II/217., 2019. október 10. 10:00 óra
   
   
   


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >