Pécs, a kultúra városa

IGAZGATÓI ÁLLÁSPÁLYÁZAT (INSZI)

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási Tanácsa pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az Integrált Nappali Szociális Intézmény (7626 Pécs, Felsőbalokány u. 1.) igazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására
Az intézményvezető által ellátandó feladat:

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás fenntartásában működő Integrált Nappali Szociális Intézmény tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése.

Az intézmény által biztosított ellátási formák:

otthoni (egészségügyi) szakápolás, pszichiátriai betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek közösségi alapellátása, idősek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása, szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás, szociális étkeztetés szociális konyhán, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Pályázati feltételek:

• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• tizennyolcadik életévét betöltött,
• magyar állampolgárság,
• állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló,
• a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti az intézményvezetőre vonatkozó szakképzettségek és szakképesítések valamelyike,
• legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy az igazgatói munkakörrel történő megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.

Előnyt jelent:

• szociális intézményben szerzett magasabb vezetői tapasztalat;
• szociális szakvizsga
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajzot,
• érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• a képesítést igazoló okiratok másolatát,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai és gazdasági programot,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az igazgatói megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A megbízás kezdő napja: előreláthatólag 2021. január 1.

A munkavégzés helye: 7626 Pécs, Felsőbalokány u. 1.

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet alapján kerül megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelenést követő 30 nap (a közzététel időpontja: 2020. október 5.)

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad Varga Mónika az intézmény igazgatója a 72/534-876 telefonszámon, vagy a info@inszi.hu e-mail címen.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.
A pályázat benyújtásának helye és módja:

Postai úton, a pályázat Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás címére (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kulturális és Népjóléti Főosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) zárt borítékban „Pályázat az Integrált Nappali szociális Intézmény igazgatói, magasabb vezetői beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti, továbbá egy másolati példányban kell benyújtani és elektronikus úton a varga-pal.viktoria@ph.pecs.hu e-mail címre kell megküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy első ülésén dönt a magasabb vezető személyéről.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, a Pécsi Hírek, a Társulás Honlapja, Pécs város honlapja, valamint a Társulás tagönkormányzatainak székhelyén a helyben szokásos módon.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztályán, dr. Osztásné dr. Varga-Pál Viktóriától (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., tel.: 72/533-853).


Pécs, 2020. szeptember 29.Pfeffer József
elnök« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >