Pécs, a kultúra városa

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT - ESZTERGÁR LAJOS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási Tanácsa
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az
Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

(7632 Pécs, Anikó u. 5.)

igazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási Tanácsa
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az
Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

(7632 Pécs, Anikó u. 5.)
igazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására

   
Az intézményvezető által ellátandó feladat:

Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
   
Az intézmény által biztosított ellátási formák:
   
-                     családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, utcai szociális munka, kórházi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat.
   
Pályázati feltételek:

-                     büntetlen előélet,
-                     tizennyolcadik életévét betöltött,
-                     felsőfokú szociális szakképzettség,
-                     okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, okleveles szociálpolitikus- közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező és szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, szociológus komplex szociális szolgáltatások
-                     legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
-                     szociális szakvizsga;
-                     legalább 5 év vezetői gyakorlat,
-                     cselekvőképesség.
   
A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy az igazgatói munkakörrel történő megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.

Előnyt jelent:

- szociális, vagy gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetői gyakorlat;
- idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-                     szakmai önéletrajzot;
-                     érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
-                     a képesítést igazoló okiratok másolatát;
-                     az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai és gazdasági programot;
-                     a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
-          a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
-          a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e.
-          a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.
-          a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
   
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
   
[font="Arial",sans-serif]A vezetői megbízás időtartama:[/font][font="Arial",sans-serif] [/font]5 év
   
[font="Arial",sans-serif]A megbízás kezdő napja:[/font] előreláthatólag 2019. június 1.
   
A munkavégzés helye: 7632 Pécs, Anikó u. 5.
   
[font="Arial",sans-serif]Illetmény:[/font][font="Arial",sans-serif] [/font]A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet alapján kerül megállapításra.
   
[font="Arial",sans-serif]A pályázat benyújtásának határideje:[/font]
   
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelenést követő 30 nap (a közzététel időpontja: 2018. december 10.)
   
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad Nagy István az intézmény igazgatója a 72/444-877 telefonszámon, vagy a [font="Times New Roman",serif]kozpont@ecsgyk.hu[/font] e-mail címen.
   
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.
A pályázat benyújtásának helye és módja:

Postai úton, a pályázat Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás címére (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Főosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) zárt borítékban „Pályázat az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ igazgatói, magasabb vezetői beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti, továbbá egy másolati példányban kell benyújtani és elektronikus úton a varga-pal.viktoria@ph.pecs.hu e-mail címre kell megküldeni.

[font="Arial",sans-serif]A pályázat elbírálásának határideje:[/font]
   
A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy első ülésén dönt a magasabb vezető személyéről.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, a Pécsi Hírek, a Társulás Honlapja, Pécs város honlapja, valamint a Társulás tagönkormányzatainak székhelyén a helyben szokásos módon.
   
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán, dr. Osztásné dr. Varga-Pál Viktóriától (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., tel.: 72/533-853).
   
   
Pécs, 2018. 11. 28.
   
   
   
         
         
         Pfeffer József
            
         
         elnök
         


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >