Pécs, a kultúra városa

KISGYERMEK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK - ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága (7622 Pécs, Vargha Damján utca 2.) igazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az
Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

(7622 Pécs, Vargha Damján utca 2.)
igazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására

   
Az intézményvezető által ellátandó feladat:

A Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
   
Az intézmény által biztosított ellátási formák:
   
A gyermekjóléti alapellátás keretében gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása bölcsődék intézményében, Biztos Kezdet Gyerekház és családi bölcsőde, továbbá napközbeni gyermekfelügyelet és alternatív napközbeni ellátás szolgáltatás nyújtása, a hátrányok kompenzálása, a gyermekek testi-lelki-értelmi fejlődésének és egészséges szocializációjának elősegítése céljából. A bölcsődei gyermekétkeztetés mellett a dolgozók számára is biztosított az étkeztetés. Szünidei étkeztetést biztosít a Csoda Bölcsőde, a Hétszínvirág Bölcsőde és a Zöldliget Bölcsőde telephelyein, valamennyi feladatellátási-helyre kiterjedően. Költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági tevékenységének feladatellátása, a köztük létrejött munkamegosztási megállapodás alapján.
   
Pályázati feltételek:

-                     büntetlen előélet,
-                     tizennyolcadik életévét betöltött,
-                     legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
-                     csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező orvos, pszichológus, pedagógus szakképzettségű személy, intézetvezető, szakoktató, védőnő vagy felsőfokú szociális szakképzettségű személy,
-                     pedagógus-, vagy szociális szakvizsga,
-                     legalább 3 év vezetői gyakorlat,
-                     cselekvőképesség.
   
A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy az igazgatói munkakörrel történő megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.

Előnyt jelent:

- Kisgyermekes családokkal végzett szociális, pedagógiai, pszichológiai munka.
- Pályázatírói gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-                     szakmai önéletrajzot;
-                     érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
-                     a képesítést igazoló okiratok másolatát;
-                     az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot;
-                     a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
-          a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
-          a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e.
-          a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.
-          a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
   
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
   
[font="Arial",sans-serif]A vezetői megbízás időtartama:[/font][font="Arial",sans-serif] [/font]5 év
   
[font="Arial",sans-serif]A megbízás kezdő napja:[/font] előreláthatólag 2019. március 1.
   
A munkavégzés helye: 7622 Pécs, Vargha Damján utca 2.
   
[font="Arial",sans-serif]Illetmény:[/font][font="Arial",sans-serif] [/font]Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 257/2000 (XII.26.) kormányrendelet, és a 326/2013 (VIII. 30.) kormányrendelet alapján kerül megállapításra.
   
[font="Arial",sans-serif]A pályázat benyújtásának határideje:[/font]
   
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelenést követő 30 nap (a közzététel időpontja: 2018. október 29.)
   
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad Dallosné Kaurek Csilla az intézmény igazgatója a 72/532-448 telefonszámon, vagy a [font="Times New Roman",serif]titkarsag@kszipecs.hu[/font] e-mail címen.
   
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtásának helye és módja:

Postai úton, a pályázat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata címére (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Főosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) zárt borítékban „Pályázat a Kisgyermek Szociális Intézmények igazgatósága magasabb vezetői, igazgatói beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti, továbbá egy másolati példányban kell benyújtani és elektronikus úton a varga-pal.viktoria@ph.pecs.hu e-mail címre kell megküldeni.

[font="Arial",sans-serif]A pályázat elbírálásának határideje:[/font]
   
A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt a magasabb vezető személyéről.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, Pécsi Hírek, Pécs város honlapja.
   
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán, dr. Osztásné dr. Varga-Pál Viktóriától (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., tel.: 72/533-853).
   
   
Pécs, 2018. 10. 18.
   
   
   
         
         
         dr. Páva Zsolt
            
         
         polgármester
      

« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >