Pécs, a kultúra városa

ÓVODAVEZETŐ ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a Nyugati Városrészi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodavezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költségvetésének időarányos betartása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok magas színvonalon történő ellátásáért.


Pályázati feltételek:
• az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 6. mellékletében meghatározott szakképzettség,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább 4 év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
• büntetlen előélet,
• 18. életévét betöltött,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
• állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló,
• cselekvőképesség,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• a Nyugati Városrészi Óvoda vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza az intézmény irányítására, gazdaságos és hatékony működtetésére, továbbá ingatlangazdálkodásra vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket,
• a végzettséget, szakképzettséget, valamint szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
• eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az igazgatói megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz,
• pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy igazgatói megbízása esetén az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi okokat, a kinevezésétől számított 30 napon belül megszünteti.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő.


A vezetői megbízás időtartama: 5 év


A megbízás kezdő napja: előreláthatólag 2021. június 1.


A megbízás megszűnésének időpontja: előreláthatólag 2026. május 31.


A munkavégzés helye: 7623 Pécs, Mezőszél u. 2.


Illetmény, juttatások:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadó.


A pályázat benyújtásának határideje:
Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) internetes oldalán való megjelenéstől számított 30 nap (közzététel időpontja: 2021. február 3.)


Az intézmény működéséről tájékoztatást ad Dr. Battyáni Istvánné, a Nyugati Városrészi Óvoda vezetője a 72/534-461 telefonszámon, valamint Kovácsné Hajdinák Éva a Nyugati Városrészi Óvoda vezető-helyettese a 72/534-460 telefonszámon.


A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata címére (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kulturális és Népjóléti Főosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) zárt borítékban „Pályázat a Nyugati Városrészi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti, továbbá három másolati példányban szükséges benyújtani, valamint elektronikus úton a hari.nora@ph.pecs.hu e-mail címre kell megküldeni.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a harminc napos véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő első ülésen dönt a magasabb vezető személyéről. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. Amennyiben a koronavírus-járvány miatt a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendeletben foglaltak alapján a veszélyhelyzet ebben az időszakban is még fennáll, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester fogja gyakorolni.


A pályázati kiírás közzétételének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, Pécsi Hírek, Pécs város honlapja.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztályán, Hári Nórától (7621 Pécs, Széchenyi tér 1. tel: 20/229-7069).
Pécs, 2021. január 26.


Péterffy Attila
polgármester



« vissza

VÁSÁROLJON ÁLLAMPAPÍRT

Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Tovább >

BABAKÖTVÉNYES SZÁMLANYITÁS

Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >