Pécs, a kultúra városa

PÁLYÁZAT - EEI FŐIGAZGATÓ

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Egyesített Egészségügyi Intézmények (7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 2.) főigazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az Egyesített Egészségügyi Intézmények (7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 2.) főigazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására

Az intézményvezető által ellátandó feladat:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Egyesített Egészségügyi Intézmények tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése.
A főigazgató egyszemélyi felelős vezetőként irányítja az Egyesített Egészségügyi Intézményeket, tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket.

Az intézmény által biztosított ellátási formák:

szakorvosi járóbeteg-ellátás, alapellátás (védőnői, iskola-egészségügyi ellátás)

Pályázati feltételek:

• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• tizennyolcadik életévét betöltött,
• magyar állampolgárság,
• állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló,
• (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,
• mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy 2013. szeptember 1-je előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy az egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
• legalább ötéves vezetői gyakorlat,
• egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság.

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy a főigazgatói munkakörrel történő megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.

Előnyt jelent:

- közgazdaságtudományi végzettség,
- vezetői gyakorlat önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél,
- jogi szakokleveles orvosi végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz,
• érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
• a képesítést igazoló okiratok másolata,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az igazgatói megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A megbízás kezdő napja: előreláthatólag 2020. október 1.

A munkavégzés helye: 7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 2.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kjt-nek az egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelenést követő 30 nap (a közzététel időpontja: 2020. július 20.)

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad Egyed Csaba az intézmény gazdasági igazgatója a 72/523-501 telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat benyújtásának helye és módja:

Postai úton, a pályázat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata címére (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kulturális és Népjóléti Főosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) zárt borítékban „Pályázat az Egyesített Egészségügyi Intézmények főigazgatói, magasabb vezetői beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti, továbbá egy másolati példányban kell benyújtani és elektronikus úton a varga-pal.viktoria@ph.pecs.hu e-mail címre kell megküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül vagy első ülésén dönt a magasabb vezető személyéről.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, Egészségügyi Közlöny, Pécs város honlapja.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális és Népjóléti Főosztályon, dr. Osztásné dr. Varga-Pál Viktóriától (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., tel.: 72/533-853).


Pécs, 2020. július 15.

Péterffy Attila
polgármester« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >