Pécs, a kultúra városa

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - PÉCSI KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KFT. ÉRTÉKESÍTÉSE

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (Cégjegyzékszám: 02-09-066283 Adószám: 11793313-2-02 Székhely: 7621 Pécs, Király utca 27.) kizárólagos tulajdonosa, nyílt pályázatot hirdet a Pécsi Kommunikációs Központ Kft.-ben fennálló 1/1 arányú üzletrésze tulajdonjogának eladása útján történő hasznosítására, nettó legalább 18.351.000,- Forint vételár ellenében.

Az eljárás során benyújtandó ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
• az Ajánlattevő neve, székhelye, cégjegyzék száma, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata, vagy az Ajánlattevőt nyilvántartó hatóság 30 napnál nem régebbi igazolása,
• az Ajánlattevő vezető tisztségviselőinek neve (mellékelni kell 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát),
• a vételárra vonatkozó ajánlat nettó összege forintban (HUF-ban) feltüntetve, valamint a fizetési feltétek egyértelműen megjelölve,
• az ajánlati biztosíték megfizetéséről szóló nyilatkozat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata MÁK-nál vezetett Számlájára (számlaszám: 10024003-00336255-00001221) történő befizetésről szóló banki igazolás,
• az Ajánlattevő legutóbbi éves beszámolójának másolata,
• az Ajánlattevő rövid, szöveges bemutatása, különös tekintettel szakmai tapasztalatára,
• Igazolás arról, hogy az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérőkkel illetve az állami adóhatósággal szemben lejárt köztartozása nincs,
• Ajánlattevői kötelezettség vállalási nyilatkozat arról, hogy az ajánlati kötöttség időtartama /benyújtási határidő lejártától számított 60 nap/ alatt ajánlatát fenntartja,
• az Ajánlattevő bankszámlaszáma, amire az ajánlati biztosíték a feltételek fennállása esetén visszautalható,
• az értékelési szempontok szerint összeállított komplett, részletes ajánlat, melyben részletesen bemutatandó a pályázó által vállalt megvalósítandó tevékenység, annak üzemeltetési koncepciója, gazdaságos hasznosításának módja, jogi előkészítettsége, az üzleti terv szakmai és pénzügyi megalapozottsága
• az Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja meghatározott időtartamig (minimum 2020. június 30. napjáig illetve a Kbt. 9. § (1) bekezdésének h) pontja alapján megkötött szerződések esetében a Kbt. 9. § (5) bekezdése alapján történő felmondási időtartam végéig) hogy jelenlegi formában és tartalommal működteti és üzemelteti a médiaszolgáltatásokat (print, online, Pécs TV), valamint végzi a reklám és marketingtevékenységet, a hatályban lévő szerződéses kötelezettségeket /különös tekintettel az európai uniós projektekkel kapcsolatos nyilvánosság biztosításra vonatkozó kötelezettségeket/ teljesíti.
• az Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az üzletrész adásvételi szerződés aláírását követő egy éves időtartamban az éves átlagos statisztikai állományi létszámot fenntartja.
• az Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja nyertessége esetén 2020. június 30. napjáig továbbra is minden rendelkezésre álló médiafelületen helyt ad minden Önkormányzati, hivatali és közszolgálati közleménynek, hírnek stb.
• Ajánlattevő átláthatósági nyilatkozata.
A pályázat benyújtásának a helye és határideje: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. iroda, 2019. július 29. 11 óra
Részletes pályázati felhívás a https://gov.pecs.hu/ honlapon megtekinthető.
Érdeklődni a 72/534-024 telefonszámon lehet.


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >