Pécs, a kultúra városa

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 4486 HRSZ-Ú TÁRSASHÁZ TEKINTETÉBEN

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S a Pécs III. kerület belterületi 4486 hrsz-ú társasházban található 8 db lakásingatlan együttes, lakásvisszapótlással történő értékesítése tárgyában
P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S


a Pécs III. kerület belterületi 4486 hrsz-ú társasházban található 8 db lakásingatlan együttes, lakásvisszapótlással történő értékesítése tárgyában

Az ajánlatkérő neve, címe:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Az eljárás szervezője és lebonyolítója:
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály Lakásgazdálkodási Csoport /7621 Pécs, Kossuth tér 3./
Telefon: 72/534-040
Fax: 72/534-034
Információt nyújtó neve: Nagy László csoportvezető

Az értékesítés tárgyai:

A Pécs III. kerület belterületi 4486 hrsz-ú, természetben Pécs, Alkotmány utca 15. szám alatti, 766 m² nagyságú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű társasház ingatlan, amelyet az 1-8. számú különlapok szerinti lakások alkotnak. Az ingatlan értéke a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. által megállapított értékbecslés szerint nettó 41.450.000,- Ft, azaz negyvenegymillió-négyszázötvenezer forint.


Az épület egy nyolc lakásból álló társasház, mely lakások az alábbi jellemzőkkel bírnak:
Hrsz. Elhelyezkedés Terület (m2) Szobaszám Helyiségek Eszmei hányad
4486/A/1 földszint 1. 20 0,5 szoba, konyha tároló 1997/23611
4486/A/2 földszint 2. 25 1 szoba, konyha tároló 2519/23611
4486/A/3 földszint 3. 55 2 szoba, konyha, kamra tároló 5484/23611
4486/A/4 földszint 4.
udvar 28 1 szoba, konyha, kamra tároló 2786/23611
4486/A/5 földszint 5.
udvar 28 1 szoba, konyha, kamra tároló 2765/23611
4486/A/6 földszint 6.
udvar 28 1 szoba, konyha tároló 2845/23611
4486/A/7 földszint 7.
udvar 25 1 szoba, konyha tároló 2523/23611
4486/A/8 földszint 8.
udvar 27 1 szoba, konyha, kamra tároló 2692/23611

Tekintettel arra, hogy a fentiekben felsorolt ingatlanok üresek, értékesítésük Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról szóló 44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 77. §-a alapján elsősorban lakásvisszapótlással történhet. A Lakásrendelet 77. § (2) bekezdése szerint az értékesítendő lakás helyett az Önkormányzat részére legalább ugyanolyan forgalmi értékű lakást kell visszapótolni. A pályázatban megjelölt lakások ellenértéke tehát nem készpénzben kerülne az Önkormányzat részére megfizetésre, hanem természetben, lakások visszapótlása útján.

A visszapótlásra kerülő lakások értéke ingatlanforgalmi szakértő által elkészített értékbecslés alapján kerül megállapításra. Az ingatlanforgalmi értékbecslést a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. értékbecslője készíti el, melynek költségét a pályázó köteles viselni. Az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a pályázó nem megfelelő lakást ajánl fel a lakásvisszapótlás során, úgy a lakást a helyszíni szemlét/értékbecslést követően visszautasítsa. A pályázó Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül fekvő ingatlant köteles felajánlani, mely tekintetben az Önkormányzat szintén fenntartja a jogot arra, hogy a nem megfelelő lakás visszautasítsa.

A társasház ingatlan birtokba adására az utolsó visszapótolt lakás Önkormányzat általi birokba vételét követő napon kerül sor.

A közműszolgáltató társaságokkal, valamint a műemléki hatósággal történő egyeztetés kizárólag a pályázó feladata, kötelezettsége és felelőssége, ahogy a közművekkel kapcsolatban felmerülő minden költség (beleértve az esetlegesen szükségessé váló áthelyezések, rácsatlakozások, közműfejlesztések, stb. megoldását is) kizárólag a pályázót terheli, aki a közműveket tekintve az ajánlatkérővel szemben semminemű igényt nem támaszthat.

Az ajánlatkérőnek az ingatlan rejtett hibájáról (ideértve a földben levő ismeretlen vezetékeket, hulladékot, egyéb szennyeződést és régészeti leleteket) tudomása nincs, illetve e vonatkozásban felelősségét kizárja.

Az ajánlatkérő felhívja a pályázó figyelmét arra is, hogy köteles Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendeletében foglaltakat a parkoló létesítési kötelezettség vonatkozásában is megtartani.

Ajánlatot tehet bármely természetes vagy jogi személy, aki megfelel a jelen felhívásban foglalt feltételeknek.

Az ajánlat tartalma:
Ajánlat csak a társasház valamennyi lakására együttesen tehető.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
• A vételárajánlatot, mely összeget a pályázó lakások formájában köteles az Önkormányzat részére kiegyenlíteni. A minimális ajánlati ár: nettó 41.450.000,- Ft. Az ajánlattevő a megjelölt vételár összegén az Önkormányzat részére lakásokat köteles vásárolni. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat a lakóingatlan értékesítésére az adó alóli mentességet választotta, mely alapján az Önkormányzat által tulajdonba adott lakásokat ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a pályázó részéről ÁFA fizetési kötelezettség merül fel, úgy annak megfizetése a pályázót terheli.
• Az ajánlattevő az Önkormányzat részére nem vételárat fizet, melyre tekintettel az ajánlattevőnek vállalnia kell
- az Önkormányzat részére legalább 8 db komfortos, legalább 30 m² alapterületű, legalább 1,5 szobás lakás visszapótlását mindösszesen legalább nettó 41.450.000,- Ft értékben, mely során az ajánlattevő legkésőbb 2018. március 31-ig 4 db, valamint 2018. május 31-ig további legalább 4 db lakást köteles visszapótolni, vagy
- a megvásárlásra kerülő épület helyére épített épületben legalább 3 db összkomfortos, legalább 40 m² alapterületű, legalább 2 szobás lakás Önkormányzatunk részére történő tulajdonba adását mindösszesen legalább nettó 41.450.000,- Ft értékben. Az ajánlattevő legkésőbb a szerződés aláírásától számított 3 éven belül köteles a megépített és használatbavételi engedéllyel rendelkező lakások tulajdonjogát az Önkormányzatra átruházni.
• Annak bemutatását, hogy a megvásárlásra kerülő ingatlanokért a Lakásrendeletben rögzített feltételek szerint hány darab, mekkora és milyen komfortfokozatú lakást pótol vissza. A pályázat nyertese által felajánlott lakások értékének megállapítására ingatlanforgalmi szakértő által megállapított értékbecslés alapján kerül sor, melynek költségét a pályázat nyertese köteles viselni. A felajánlott lakások ingatlanforgalmi értékbecslését a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. végzi el.
• A lakások visszapótlásának ütemezését.
• Amennyiben a pályázó jogi személy, úgy 2016. évi mérlegét.
• Az ingatlanokra vonatkozó hasznosítási elképzelés rövid leírását.
• Az ajánlati biztosíték összegének átutalására vonatkozó igazolást.

Az ajánlathoz csatolandó mellékletek:
• A pályázót bemutató ismertető, mely képet ad a pályázó tevékenységéről.
• A pályázó jogi személy esetében 2016. évi mérlegének, vagy egyszerűsített mérlegének másolata, ha a számviteli törvény előírja, könyvvizsgálói záradékkal együtt.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó, mely pénzintézeteknél vezet számlát.
• A pályázó valamennyi számlavezető pénzintézete által kiállított nyilatkozat az alábbi tartalommal:
• Mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját.
• A pályázó fizetési kötelezettségének pontosan eleget tett-e.
• Az elmúlt évben bankszámláján volt-e sorban állás, ha igen mennyi alkalommal.
• A pályázó jogi személy 90 napnál nem régebbi cégkivonata.
• Jogi személy esetében aláírási címpéldány.
• Nem gazdasági társaság pályázó esetén a vételár összegének rendelkezésére állására vonatkozó banki fedezetigazolás.
• Igazolás arról, hogy a pályázónak nincs adótartozása. (NAV, helyi adó).
• Az ajánlatban megnevezett hasznosítási funkció részletes indokolása és megvalósíthatóságának bemutatása, az erre vállalt garancia rendszer ismertetése.
• Magyarországon székhellyel, illetve telephellyel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy természetes személy, a fenti okmányokat saját országában köteles beszerezni és hiteles magyar fordításban köteles benyújtani.
• Jogi személy esetében nyilatkozat arról, hogy a pályázó a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában rögzítetteknek megfelelő átlátható szervezet

Az ajánlatok elbírálásának módja:
Az ajánlatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bírálja el, és hozza meg a döntést a nyertes pályázó személyéről, vagy nyilvánítja eredménytelennek a pályázatot.
Az ajánlatkérő az elbírálás során az alábbiak vizsgálatát és értékelését követően dönt az ajánlattevő személyéről:
1. A minimális ajánlati árat meghaladó vételár /40%/
2. Az ingatlanokért felkínált (8 db-ot meghaladó) lakások száma, /35%/.
3. Az ingatlanokért felkínált lakások visszapótlásának határideje, /25%/.
A pályázók az ajánlatkérő döntéséről az elbírálást követő 5 munkanapon belül írásban értesítést kapnak.

Ajánlati biztosíték:
Az ajánlattételt az ajánlatkérő ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összege: 5.000.000.-Ft melyet az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérő OTP Bank Pécsi Igazgatóságánál vezetett 11731001-15478706 számú költségvetési elszámolási számlájára kell átutalni.
Az ajánlati biztosíték, a nyertes ajánlattevő esetében a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére az általa adott ajánlati biztosítékot, az eljárást lezáró döntést követő 5 napon belül az ajánlatkérő kamatfizetés nélkül visszautalja.

Érvénytelenségi okok:
Érvénytelen az ajánlat, ha
• Azt az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtották be.
• Ha nem tartalmaz valamennyi, az ajánlatkérő által előírt dokumentumot.
• Ha a pályázónak 1 évnél régebben lejárt adótartozása /NAV, helyi adó/ van.
• Ha a pályázó által benyújtott mérleg adózott eredménye negatív vagy 0,
• Ha a pályázó nem nyújtott ajánlati biztosítékot.
• Ha a pályázó nem felel meg az Nvtv. 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában rögzített átlátható szervezet kritériumának

Egyéb információk:
• Az ajánlatkérő a felhíváshoz ajánlati dokumentációt készít, mely tartalmazza:
Az ingatlanok tulajdoni lap másolatát és térképmásolatát.
Az ingatlanok értékbecslését.
• PÉSZ-kivonatot
• Az ajánlati dokumentáció az OTP Bank Nyrt. Pécsi Igazgatóságánál vezetett 11731001-15478706 számú költségvetési elszámolási számlájára fizetendő 25.000.-Ft + 20% ÁFA összeg befizetésének igazolását követően vehető át az ajánlati felhívás megjelenését követően 2017. szeptember 15. napján 13.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Pécs, Kossuth tér 3. földszint 8. sz. szobában, illetve kérhető annak postai úton történő elküldése.
• Az ajánlatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolati) kettős zárt borítékban kell benyújtani a dokumentáció átvételének helyén.
A külső borítékra rá kell írni: „Alkotmány u. 15.”
• Az ajánlatot összefűzve, minden oldalát sorszámozva kell benyújtani, A/4-es, vagy A/3-as formátumban.
• Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. Ez esetben az eredménytelenné nyilvánítást követő első banki napon az ajánlattevők által nyújtott ajánlati biztosítékot és az ajánlati dokumentáció vételárát a pályázók részére visszautalja.
• Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció megvásárlására biztosított határidő lejártát követően külön egyeztetés alapján biztosítja az ingatlanok megtekintését.

Az ajánlattétel nyelve:
Magyar

Az ajánlattétel határideje:
2017. szeptember 15. 13.00 óra

Az ajánlatok elbírálása:
2017. október 18. 13.00 óra


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >