Pécs, a kultúra városa

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - LAKÓHÁZ

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S a Pécs III. kerület belterületi 4617/7 hrsz-ú társasházban található 10 db lakásingatlan együttes, lakásvisszapótlással történő értékesítése tárgyában.
P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S   
   
a Pécs III. kerület belterületi 4617/7 hrsz-ú társasházban található 10 db lakásingatlan együttes, lakásvisszapótlással történő értékesítése tárgyában

Az ajánlatkérő neve, címe:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
   
Az eljárás szervezője és lebonyolítója:
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály Lakásgazdálkodási Csoport /7621 Pécs, Kossuth tér 1-3./
Telefon: 72/534-040
Fax: 72/534-034
Információt nyújtó neve: Nagy László csoportvezető
   
Az értékesítés tárgyai:
   
A Pécs III. kerület belterületi 4617/7 hrsz-ú, természetben Pécs, Báthory utca 6. szám alatti, 939 m² nagyságú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű társasház ingatlan, amelyet az 1-10. számú különlapok szerinti lakások alkotnak. Az ingatlan értéke a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. által megállapított értékbecslés szerint nettó 46.330.000,- Ft, azaz negyvenhatmillió-háromszázharmincezer forint.
Az épület nem áll műemléki védettség alatt, de az ingatlan helyi védelemre javasolt. Az ingatlan összközműves, amely a Pécsi Építési Szabályzat szerint Lk-2000Y2 övezeti besorolású. Az ingatlan a vázrajzon megjelölt nyomvonalnak megfelelően, az alapító okiratban írt tartalommal, „Pécs Urán városrész KIF közcélú hálózat” címen az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog terheli, egyebekben teljes per-, teher- és igénymentes.
   
Az ingatlan területéből egy 60 m2 alapterületű rész a Pécsi Építési Szabályzat szerint közterület, mely a valóságban is közterületként működik. A terület Pécsi Építési Szabályzat szerinti leválasztása a pályázó feladata, ennek költségei a pályázót terhelik.
   
Az épület egy tíz lakásból álló társasház, mely lakások az alábbi jellemzőkkel bírnak:
          Helyrajzi szám
         Alap-terület (m² )
         Eszmei tulajdoni   hányad
         Szobák
   száma
         Egyéb helyiségek
             4617/7/A/1
         30
         2964/39144
         1,5
         4,47 m² kamra és 0,7 m² WC
             4617/7/A/2
         46
         4625/39144
         2
         3,88 m² kamra
             4617/7/A/3
         47
         4746/39144
         2
         3,07 m² kamra
             4617/7/A/4
         29
         2859/39144
         1
         4,07 m² kamra
             4617/7/A/5
         57
         5660/39144
         2
         3,97 m² kamra és 0,7 m² WC
             4617/7/A/6
         46
         4602/39144
         2
         9,42 m² kamra
             4617/7/A/7
         21
         2135/39144
         1
         4,39 m² kamra
             4617/7/A/8
         54
         5435/39144
         1
         2,07 m² pince, 16,14 m², 16,74   m² műhely, 4,38 m² kamra
             4616/7/A/9
         34
         3439/39144
         1,5
         2,53 m² , 4,02 m² kamra
             4617/7/A/10
         27
         2679/39144
         0,5
         5,76 m² kamra
         
Tekintettel arra, hogy a fentiekben felsorolt ingatlanok lakottak, értékesítésük Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról szóló 44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 77. §-a alapján lakásvisszapótlással történhet. A Lakásrendelet 77. § (2) bekezdése szerint az értékesítendő lakás helyett az Önkormányzat részére legalább ugyanolyan forgalmi értékű lakást kell visszapótolni. A pályázatban megjelölt lakások ellenértéke tehát nem készpénzben kerülne az Önkormányzat részére megfizetésre, hanem természetben, lakások visszapótlása útján.
   
A visszapótlásra kerülő lakások értéke ingatlanforgalmi szakértő által elkészített értékbecslés alapján kerül megállapításra. Az ingatlanforgalmi értékbecslést a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. értékbecslője készíti el, melynek költségét a pályázó köteles viselni. Az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a pályázó nem megfelelő lakást ajánl fel a lakásvisszapótlás során, úgy a lakást a helyszíni szemlét/értékbecslést követően visszautasítsa. A pályázó Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül fekvő ingatlant köteles felajánlani, mely tekintetben az Önkormányzat szintén fenntartja a jogot arra, hogy a nem megfelelő lakás visszautasítsa.
   
A társasház ingatlan birtokba adására az utolsó használt visszapótolt lakás Önkormányzat általi birokba vételét követő napon kerül sor. A megvásárlásra kerülő épület helyére épített épületben lévő új lakás tulajdonba adása esetén az Önkormányzat általi birtokba adásra 2017. június 30. napján kerül sor.
   
A közműszolgáltató társaságokkal, valamint a műemléki hatósággal történő egyeztetés kizárólag a pályázó feladata, kötelezettsége és felelőssége, ahogy a közművekkel kapcsolatban felmerülő minden költség (beleértve az esetlegesen szükségessé váló áthelyezések, rácsatlakozások, közműfejlesztések, stb. megoldását is) kizárólag a pályázót terheli, aki a közműveket tekintve az ajánlatkérővel szemben semminemű igényt nem támaszthat.
   
Az ajánlatkérőnek az ingatlan rejtett hibájáról (ideértve a földben levő ismeretlen vezetékeket, hulladékot, egyéb szennyeződést és régészeti leleteket) tudomása nincs, illetve e vonatkozásban felelősségét kizárja.
   
Az ajánlatkérő felhívja a pályázó figyelmét arra is, hogy köteles Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendeletében foglaltakat a parkoló létesítési kötelezettség vonatkozásában is megtartani.

Ajánlatot tehet bármely természetes vagy jogi személy, aki megfelel a jelen felhívásban foglalt feltételeknek.
   
Az ajánlat tartalma:
Ajánlat csak a társasház valamennyi lakására együttesen tehető.
   
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
[font=Symbol]·         [/font]A vételárajánlatot, mely összeget a pályázó lakások formájában köteles az Önkormányzat részére kiegyenlíteni. A minimális ajánlati ár: 46.330.000 Ft. Az ajánlattevő a megjelölt vételár összegén az Önkormányzat részére lakásokat köteles vásárolni. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat a lakóingatlan értékesítésére az adó alóli mentességet választotta, mely alapján az Önkormányzat által tulajdonba adott lakásokat ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a pályázó részéről ÁFA fizetési kötelezettség merül fel, úgy annak megfizetése a pályázót terheli.
[font=Symbol]·         [/font]Az ajánlattevő az Önkormányzat részére nem vételárat fizet, melyre tekintettel az ajánlattevőnek vállalnia kell
-          az Önkormányzat részére legalább 10 db komfortos, legalább 30 m² alapterületű, legalább 1,5 szobás lakás visszapótlását mindösszesen legalább 46.330.000 Ft értékben, mely során az ajánlattevő legkésőbb 2017. március 31-ig 5 db, valamint 2017. május 31-ig további legalább 5 db lakást köteles visszapótolni, vagy
-          a megvásárlásra kerülő épület helyére épített épületben legalább 3 db összkomfortos, legalább 40 m² alapterületű, legalább 2 szobás lakás Önkormányzatunk részére történő tulajdonba adását mindösszesen legalább 46.330.000,- Ft értékben. Az ajánlattevő legkésőbb a szerződés aláírásától számított 3 éven belül köteles a megépített és használatbavételi engedéllyel rendelkező lakások tulajdonjogát az Önkormányzatra átruházni.
[font=Symbol]·         [/font]Annak bemutatását, hogy a megvásárlásra kerülő ingatlanokért a Lakásrendeletben rögzített feltételek szerint hány darab, mekkora és milyen komfortfokozatú lakást pótol vissza. A pályázat nyertese által felajánlott lakások értékének megállapítására ingatlanforgalmi szakértő által megállapított értékbecslés alapján kerül sor, melynek költségét a pályázat nyertese köteles viselni. A felajánlott lakások ingatlanforgalmi értékbecslését a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. végzi el.
[font=Symbol]·         [/font]A lakások visszapótlásának ütemezését.
[font=Symbol]·         [/font]Amennyiben a pályázó jogi személy, úgy 2015. évi mérlegét.
[font=Symbol]·         [/font]Az ingatlanokra vonatkozó hasznosítási elképzelés rövid leírását.
[font=Symbol]·         [/font]Az ajánlati biztosíték összegének átutalására vonatkozó igazolást.

Az ajánlathoz csatolandó mellékletek:
[font=Symbol]·         [/font]A pályázót bemutató ismertető, mely képet ad a pályázó tevékenységéről.
[font=Symbol]·         [/font]A pályázó jogi személy esetében 2015. évi mérlegének, vagy egyszerűsített mérlegének másolata, ha a számviteli törvény előírja, könyvvizsgálói záradékkal együtt.
[font=Symbol]·         [/font]Nyilatkozat arról, hogy a pályázó, mely pénzintézeteknél vezet számlát.
[font=Symbol]·         [/font]A pályázó valamennyi számlavezető pénzintézete által kiállított nyilatkozat az alábbi tartalommal:
[font=Symbol]·         [/font]Mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját.
[font=Symbol]·         [/font]A pályázó fizetési kötelezettségének pontosan eleget tett-e.
[font=Symbol]·         [/font]Az elmúlt évben bankszámláján volt-e sorban állás, ha igen mennyi alkalommal.
[font=Symbol]·         [/font]A pályázó jogi személy 90 napnál nem régebbi cégkivonata.
[font=Symbol]·         [/font]Jogi személy esetében aláírási címpéldány.
[font=Symbol]·         [/font]Nem gazdasági társaság pályázó esetén a vételár összegének rendelkezésére állására vonatkozó banki fedezetigazolás.
[font=Symbol]·         [/font]Igazolás arról, hogy a pályázónak nincs adótartozása. (NAV, helyi adó).
[font=Symbol]·         [/font]Az ajánlatban megnevezett hasznosítási funkció részletes indokolása és megvalósíthatóságának bemutatása, az erre vállalt garancia rendszer ismertetése.
[font=Symbol]·         [/font]Magyarországon székhellyel, illetve telephellyel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy természetes személy, a fenti okmányokat saját országában köteles beszerezni és hiteles magyar fordításban köteles benyújtani.
   
Az ajánlatok elbírálásának módja:
Az ajánlatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bírálja el, és hozza meg a döntést a nyertes pályázó személyéről, vagy nyilvánítja eredménytelennek a pályázatot.
Az ajánlatkérő az elbírálás során az alábbiak vizsgálatát és értékelését követően dönt az ajánlattevő személyéről:
1.      A minimális ajánlati árat meghaladó vételár /40%/.
2.      A kiírásban szereplő minimum feltételeket meghaladó új vagy használt lakások száma /35%/.
3.      Az ingatlanokért felkínált új vagy használt lakások visszapótlásának határideje /25%/.
A pályázók az ajánlatkérő döntéséről az elbírálást követő 5 munkanapon belül írásban értesítést kapnak.
   
Ajánlati biztosíték:
Az ajánlattételt az ajánlatkérő ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összege: 5.000.000.-Ft melyet az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérő OTP Bank Pécsi Igazgatóságánál vezetett 11731001-15478706 számú költségvetési elszámolási számlájára kell átutalni.
Az ajánlati biztosíték, a nyertes ajánlattevő esetében a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére az általa adott ajánlati biztosítékot, az eljárást lezáró döntést követő 5 napon belül az ajánlatkérő kamatfizetés nélkül visszautalja. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja ajánlatát, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, úgy a biztosítékot elveszíti.
   
Érvénytelenségi okok:
Érvénytelen az ajánlat, ha
[font=Symbol]·         [/font]Azt az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtották be.
[font=Symbol]·         [/font]Ha nem tartalmaz valamennyi, az ajánlatkérő által előírt dokumentumot.
[font=Symbol]·         [/font]Ha a pályázónak 1 évnél régebben lejárt adótartozása /NAV, helyi adó/ van.
[font=Symbol]·         [/font]Ha a pályázó által benyújtott mérleg adózott eredménye negatív vagy 0,
[font=Symbol]·         [/font]Ha a pályázó nem nyújtott ajánlati biztosítékot.
   
Egyéb információk:
[font=Symbol]·         [/font]Az ajánlatkérő a felhíváshoz ajánlati dokumentációt készít, mely tartalmazza:
Az ingatlanok tulajdoni lap másolatát és térképmásolatát.
Az ingatlanok értékbecslését.
[font=Symbol]·         [/font]PÉSZ-kivonatot
[font=Symbol]·         [/font]Az ajánlati dokumentáció az OTP Bank Nyrt. Pécsi Igazgatóságánál vezetett 11731001-15478706 számú költségvetési elszámolási számlájára fizetendő 25.000.-Ft + 27% ÁFA összeg befizetésének igazolását követően vehető át az ajánlati felhívás megjelenését követően 2016. november 28. napján 17.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Pécs, Kossuth tér 1-3. földszint 1. sz. szobában, illetve kérhető annak postai úton történő elküldése.
[font=Symbol]·         [/font]Az ajánlatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolati) kettős zárt borítékban kell benyújtani a dokumentáció átvételének helyén.
A külső borítékra rá kell írni: „Báthory utca 6.”
[font=Symbol]·         [/font]Az ajánlatot összefűzve, minden oldalát sorszámozva kell benyújtani, A/4-es, vagy A/3-as formátumban.
[font=Symbol]·         [/font]Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. Ez esetben az eredménytelenné nyilvánítást követő első banki napon az ajánlattevők által nyújtott ajánlati biztosítékot és az ajánlati dokumentáció vételárát a pályázók részére visszautalja.
[font=Symbol]·         [/font]Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció megvásárlására biztosított határidő lejártát követően külön egyeztetés alapján biztosítja az ingatlanok megtekintését.
   
Az ajánlattétel nyelve:
Magyar
   
Az ajánlattétel határideje:
2016. december 1., 16.00 óra
   
Az ajánlatok elbírálása:
2016. december 8.


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >