Pécs, a kultúra városa

VEZÉRIGAZGATÓI ÁLLÁSPÁLYÁZAT - TÜKE BUSZ ZRT.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 02 10 060367, székhelye: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.) vezérigazgatói munkakörének betöltésére.

A Tüke Busz Zrt. Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltató, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.


A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra).
Határozatlan időtartamú munkaviszony (6 hónap próbaidővel).
A vezérigazgató a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.


A munkáltató:
Tüke Busz Zrt., 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
A vezérigazgató megválasztásáról és visszahívásáról a kizárólagos tulajdonos, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt.


A munkavégzés helye:
Tüke Busz Zrt., 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
A pozíció betöltésének feltétele a munkaidő teljes egészének Pécsett töltése, kivéve a Tüke Busz Zrt. nevében eszközölt hivatalos utazásokat.


A munkakör legkorábbi betöltésének várható időpontja:
2021. július 1.


A munkakörhöz kapcsolódó főbb feladatok:
A Társaság vezérigazgatója a Társaság vezető állású munkavállalója, aki – a kizárólagos tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a Társaság Igazgatósága hatáskörébe tartozó döntések keretei között – a Társaság operatív irányítását látja el, ezen belül:
• a gazdasági társaság jogszabályok szerinti működtetése, vezetése;
• a közösségi közlekedési feladatok irányítása, működési hatékonyság folyamatos javítása;
• a Társaság tevékenységének szakmai vezetése, a szervezet folyamatos fejlesztése;
• az Önkormányzat szakmai főosztályaival és egyéb gazdasági társaságaival történő együttműködés, beleértve a városi szintű holding típusú szervezeti struktúra kialakítását is.


Lényegesebb feladatok:
• a Társaság törvényes képviselete harmadik személyekkel szemben, a bíróságok és más hatóságok előtt;
• Társaság munkaszervezetének irányítása, a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett, az eredményes és biztonságos munkavégzéshez szükséges munkakörülmények és munkafeltételek biztosítása;
• gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
• a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóinak, közbenső mérlegeinek előkészítése és az Igazgatóság elé terjesztése véleményezés céljából;
• a Társaság éves üzleti tervének előkészítése és az Igazgatóság elé terjesztése véleményezés céljából, valamint gondoskodás annak végrehajtásáról;
• a Társaság működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészítése;
• a Társaság belső szervezeti egységei tevékenységének koordinálása, a szükséges erőforrások elosztása, átcsoportosítása;
• a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése;
• döntés mindazon kérdésben, amelyet a jogszabály vagy a Társaság alapszabálya nem utal az alapító (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata) vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.


Munkabér:
bruttó 1.000.000 Ft/hó,
továbbá a Társaság javadalmazási szabályzata szerint adható, maximum az éves alapbér 70%-ának megfelelő összegű prémium


Pályázati feltételek:
• gazdasági területen szerzett felsőfokú végzettség
• minimum ötéves felsővezetői gyakorlat
• angol vagy német nyelv minimum középfokú ismerete
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• EU állampolgárság – nem magyar állampolgár esetén a magyar nyelv ismerete alapkövetelmény
• előnyt jelent minimum ötéves szakmai tapasztalat
• előnyt jelent mobilitási/közlekedési területen szerzett felsővezetői munkatapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó iratok:
1. részletes fényképes szakmai önéletrajz (amely alkalmas a szakmai tapasztalat alátámasztására);
2. motivációs levél;
3. a Társaság vezetésére vonatkozó szakmai program és stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzelések tömör összefoglalása (max. 3 oldal A4 méretben);
4. felsőfokú végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata (külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított okirat esetében fordítás csatolása szükséges) – az eredeti okmányok a személyes meghallgatáson bemutatandók;
5. nyelvismeretet tanúsító okirat(ok) egyszerű másolata – az eredeti okmányok a személyes meghallgatáson bemutatandók;
6. a személyes meghallgatáson 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mint okirat bemutatása vizsgálat céljából történő kezeléshez;
7. nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
8. nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázatot véleményező és elbíráló testület tagjai megismerhetik;
9. nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületi üléseken hozzájárul nyílt ülés tartásához;
10. nyilatkozat a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, Mt. szerinti összeférhetetlenségről (ha fennáll, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját; mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató dönt);
11. nyilatkozat a Ptk. 3:115.§ 3:22.§ és a Ctv. 9/B.§ és 9/C.§ szakaszaiban foglalt rendelkezésekről;
12. nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;
13. hozzájáruló nyilatkozat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint előírt adatok közzétételéhez.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. május 20. 14:00 óra


A pályázat benyújtásának helye:


A pályázatot „Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói pályázat” megjelöléssel Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., I. emelet 105-ös alpolgármesteri iroda) kell benyújtani személyesen zárt borítékban két eredeti példányban továbbá egy darab egészben összefűzött elektronikus fájlban a racz.erika@ph.pecs.hu e-mail címre.


A pályázat elbírálásának rendje, módja és határideje:


A beérkezett pályázatok két körös eljárásban kerülnek értékelésre és véleményezésre, amely során a bizottságok a pályázókat személyesen is meghallgatják, ahol a pályázók vezetői készségei és felkészültsége is felmérésre kerülhetnek. A bizottságok értékelése alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról, legkésőbb 2021. június 25. napjáig, de fenntartja a jogot a pályáztatási eljárás eredménytelenné nyilvánítására.« vissza

VÁSÁROLJON ÁLLAMPAPÍRT

Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Tovább >

BABAKÖTVÉNYES SZÁMLANYITÁS

Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >